DUS 5000

DUS5000 - ICAEN: ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic

 

L'objecte d'aquesta Resolució és millora de l'eficiència energètica d'edificis mi infraestructures, desplegament de generació renovable o impuls de la mobilitat sostenible.

 

Qui pot demanar les ajudes?

Les entitats locals previstes per l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia

Els organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculades a les Entitats locals territorials que la seva funció sigui la gestió directa dels serveis públics locals, sempre que aquests organismes o entitats no desenvolupin activitat econòmica, per la que ofereixin béns i / o serveis en el mercat.

Les comunitats autònomes uniprovincials i la Foral de Navarra.

 

Mesures

Mesura 1. Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum. 

Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC.

Mesura 5. Mobilitat Sostenible.

 

On s’ha de presentar la documentació?

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica de l'IDAE a partir del dia 5 de novembre a les 13.00 fins el 7 de novembre del 2022, a traves del portal web

 

Per a més informació aquí

ICAEN

Presentació

Característiques generals

Preguntes freqüents