Concessió d'ajuts del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (P

Concessió d'ajuts del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

La finalitat de les ajudes és enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint amb això a una descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i la participació d'actors no tradicionalment involucrats al sector energètic, habilitant els mecanismes per al compliment de les fites CID 110, «projecte pilot per a les comunitats» i 111, «finalització de projectes pilot relacionats amb l'energia a les comunitats locals» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de la Component 7, Desplegament i integració d'energies renovables.

Qui pot demanar les ajudes?

Qualsevol de les persones jurídiques, públiques o privades, legalment i vàlidament constituïdes, que tinguin el domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica.

Quins requisits s’han de complir?

  • Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Els beneficiaris hauran d'acceptar els termes que s'estableixin a la resolució de concessió, i realitzar el projecte conforme als objectius i al pla de treball de la sol·licitud d'ajuda.
  • Els beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament a l'IDAE, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, qualsevol modificació de les condicions inicialment informades amb la documentació que s'acompanya a la sol·licitud.
  • Per a poder ser beneficiaris dels ajuts, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució de concessió, els sol·licitants hauran d'adoptar totes aquelles mesures que evitin un conflicte d'interessos potencial entre els seus propis interessos i els de la Unió Europea
  • No podran ser beneficiaris les  empreses en estat de crisis.
  • Els beneficiaris garantiran el respecte al principi de DNSH i l'etiquetatge climàtic.
  • Els beneficiaris hauran de declarar el compromís amb la igualtat de gènere mitjançant la incorporació dels elements necessaris per aconseguir una representació equilibrada entre dones i homes i impulsar la plena igualtat d'oportunitats entre tots dos.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 1 març de 2022. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts s'adreçaran a l'òrgan instructor, i estaran disponibles per emplenar-los i presentar-los a la seu electrònica de l'IDAE (https://sede.idae.gob.es), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris. Les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant Tràmits Gencat ( http://tramits.gencat.cat).

Per a més informació