El MITECO llança les primeres ajudes del PERTE ERHA

El MITECO llança les primeres ajudes del PERTE ERHA

A data de 24 de desembre de 2021, al “Boletin oficial del estado” han sortit les bases reguladores per a tres ajudes del ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic.

Hidrogen renovable
Ajudes corresponents al programa de incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable al marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Constitueix l’objecte per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts corresponents al programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable i substituir combustibles fòssils per fonts renovables per aconseguir una menor dependència energètica del petroli i reduir les emissions de CO2.

Es vol impulsar el coneixement tecnològic i el desplegament d'infraestructures d'hidrogen renovable per afavorir-ne les aplicacions:

 • Utilitzant l'hidrogen renovable com a substitut de l'hidrogen d'origen fòssil i de altres combustibles fòssils, permetent la gradual descarbonització d'activitats "difícils d'abatre";
 • Utilitzant l'hidrogen renovable com a vector energètic, possibilitant el emmagatzematge energètic;
 • Afavorint la penetració de l'hidrogen renovable al sector transport a aquells casos on l'electrificació directa no és tècnicament i/o econòmicament viable actualment

Projectes pilot singulars de comunitats energètiques
L'objecte és la concessió de ajuts del Programa d'Incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (CE IMPLEMENTA), que contemplin la realització de, almenys, una de les actuacions previstes en qualsevol de les quatre primeres àrees especificades a l'annex I (energies renovables elèctriques, energies renovables tèrmiques, eficiència energètica i mobilitat sostenible).

La finalitat de les ajudes és enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint amb això a una descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i la participació d'actors no tradicionalment involucrats al sector energètic.

 

Projectes d’emmagatzematge energètic
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d’ajuts públics per a projectes d'R+D relatius al desplegament de l'emmagatzematge energètic,.

La concessió d’aquestes ajudes s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació que regeixen en la gestió d'ajudes i subvencions públiques

 • Podran ser objecte de les ajudes els projectes innovadors de R+D de desenvolupament experimental i de recerca industrial en l'àmbit de l'emmagatzematge energètic, sens perjudici que les convocatòries respectives limitin la tipologia de projectes elegibles.
 • No poden ser objecte d'ajuts els projectes que s'hagin iniciat amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda.
 • Els projectes elegibles hauran d'estar en una fase de desenvolupament tecnològic, que podrà ser mesurat com el nivell de preparació tecnològica (TRL), segons s'especifiqui a la corresponent convocatòria.
 • Es podrà exigir que les instal·lacions dels projectes tinguin unes potències mínimes de funcionament, segons s'especifiqui a la corresponent convocatòria.
 • Els projectes proposats han de provar que sense el suport públic sol·licitat no seria possible la viabilitat econòmica, mitjançant la provisió duna memòria econòmica que faci palesa la necessitat de la subvenció pública. Es determinarà a la respectiva convocatòria els documents a aportar.
 • Els projectes han de complir tots els tràmits mediambientals que siguin aplicables d'acord amb la normativa aplicable. Els projectes finançats atendran al principi de «no causar un perjudici significatiu» a cap dels objectius mediambientals.
 • En cap cas no es poden finançar les activitats següents:
  • Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosos sistemes d'emmagatzematge energètic que puguin donar suport a tecnologies basades en combustibles fòssils.
  • Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d'emissió de la Unió Europea en què es prevegin emissions equivalents de CO2 que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets.
  • Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la capacitat o de la vida útil.
  • Activitats en què l'eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient

Termini de presentació sol·licituds

Pendent de que s’obri la convocatòria

Enllaços d’interès

BOE Hidrogen renovableà https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf

BOE comunitats energètiquesà https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf

BOE Emmagatzematge elèctricà https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21344.pdf