Servei de Teràpia Ocupacional

És un servei d'atenció diürna dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari perquè no assoleixen un nivell de productivitat suficient.

Es treballen habilitats d'autonomia personal i social perquè aconsegueixin la màxima integració i inclusió social. 


Requisits per accedir al servei:

  • Disposar d'un certificat del 65% o més de discapacitat, emès pel CAD.
  • Tenir 16 anys o més.
  • Disposar de l'Orientació de Servei emesa per l'Equip de Valoració i Orientació (EVO), del CAD.
  • Tenir tramitada la Llei de la Dependènci.