Ajuts de Menjador


 

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR  CURS 2021-2022
 

Destinataris

Per a l’alumnat que, aquest curs 2021-2022, està matriculat en un centre educatiu del Pla de l’Estany, està cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria (ESO) i no té el menjador amb caràcter preceptiu (gratuït).

 

Lloc i presentació de les sol·licituds

L’imprès de sol·licitud es pot presentar en dues modalitats:

 • Telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.
 • Presencial, a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h.
  En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/

Període general de presentació

Del 3 al 28 de maig de 2021, ambdós dies inclosos i com a màxim fins el 8 d’abril de 2022.
Per a l’alumnat que es matriculi aquest curs 2021-2022, la durada del termini és de vint dies hàbils des que formalitza la matrícula.
 

Sol·licituds i documentació

Per poder sol·licitar l’ajut, cal descarregar-se el model normalitzat de sol·licitud clicant aquí i omplir degudament totes les dades requerides a l’imprès.

Documentació obligatòria:

 • Sol·licitud d’ajut individual de menjador.
 • NIF/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar.

  En cas que, el curs 2020-2021, la persona interessada ja hagués presentat una sol·licitud d’ajut de menjador amb la documentació obligatòria pertinent i no s’hagin produït modificacions de les dades, únicament cal validar la casella corresponent de la sol·licitud conforme es dona plena vigència als documents de què ja disposa el Consell Comarcal, per tal de no haver-los de presentar de nou.

Documentació complementària, si és el cas:

 • Resolució o certificat de l’Agència de l’Habitatge en què constin els ingressos percebuts l’any 2020.
 • Certificat acreditatiu de l’import ingressat en concepte de Renda garantida de ciutadania de l’any 2020.
 • Certificat de cotitzacions al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social de l’any 2020.
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social amb l’import percebut l’any 2020.
 • Resolució d’acolliment d’infants en la unitat familiar extensa o aliena.
 • Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació.

Documentació per descarregar relacionada amb aquest tràmit