Ajuts de desplaçament

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUT DE DESPLAÇAMENT CURS 2023-2024

 

Destinataris

Per a l’alumnat matriculat en un centre escolar del Pla de l’Estany en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, sempre que compleixi el requisit següent:

  • L’alumne/a ha d’estar escolaritzat en un centre determinat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideren centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada i, pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es consideren com a centre proposat aquell que li correspon per a la resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne/a a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

I s’ha de trobar en alguna de les situacions següents:

  • L’alumne/a s’ha hagut d’escolaritzar en un centre d’ensenyament de fora del municipi on resideix per manca d’oferta educativa i no disposi d’un servei de transport escolar des del municipi de residència fins al centre d’ensenyament corresponent.
  • L’alumne/a s’ha hagut d’escolaritzar en un centre d’ensenyament de fora del municipi on resideix per indicació del Departament d’Educació i que per fer ús del servei de transport obligatori s’ha de desplaçar des del seu domicili fins a la parada més propera amb una distància igual o superior a 3 km (en una sola direcció de trajecte).

Queda exclòs d’aquesta convocatòria l’alumnat que, durant el procés de matrícula, ha sol·licitat en primera opció un centre educatiu diferent del determinat pel Departament d’Educació i s’ha matriculat en un centre d’ensenyament diferent del proposat pel Departament d’Educació, d’acord amb l’àrea d’influència o la resolució d’adscripció, segons s’escaigui. També, l’alumnat que ha fet un canvi de domicili familiar en un municipi en què no hi ha en funcionament cap línia de transport escolar fins al centre escolar en què està matriculat.

Lloc i presentació de les sol·licituds

L’ajut es pot sol·licitar via telemàtica o bé de manera presencial al Consell Comarcal:

  • Modalitat telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.
  • Modalitat presencial, al centre escolar de referència o bé a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h.

Per fer el tràmit presencial, cal tenir present que:

  • Només es permet l’accés d’una sola persona (el/la sol·licitant) a l’espai condicionat per a l’atenció al públic, i el dia i hora prèviament concertats.
  • Cal portar l’imprès de la sol·licitud degudament omplert i signat per la persona sol·licitant, així com tota la documentació annexa necessària per tramitar-la.

En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/

Període general de presentació

Del 15 al 26 d’abril, ambdós dies inclosos.

Sol·licituds i documentació

Per poder fer la sol·licitud de l’ajut, cal descarregar-se el model normalitzat de sol·licitud clicant aquí i omplir degudament totes les dades requerides a l’imprès, juntament amb la documentació següent:

  • Còpia del NIF/NIE vigent del representant legal de l’alumne/a així com còpia del NIF/NIE de l’alumne/a beneficiari, si s’escau.
  • En cas de divorci o separació legal, fotocòpia del conveni, sentència de divorci o acta final de mediació.
  • En el supòsit que la sol·licitud s’hagi presentat fora del termini general establert en la convocatòria, còpia del resguard de matrícula del centre escolar.

La documentació que no hagi variat respecte de la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament no s’ha d’aportar novament, atès que s’entén vàlida i vigent la que encara disposa el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. En aquest cas, la persona interessada ha d’omplir degudament les dades que es demanen a la sol·licitud i ha de declarar, a l’apartat corresponent, que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

Documentació per descarregar relacionada amb aquest tràmit