Transport escolar al Pla de l'Estany

A través de l'establiment d'un conveni amb el departament d'Ensenyament, el Consell Comarcal té delegada la competència per a l'organtizació del transport escolar per als alumnes de la nostra comarca que segueixen l'ensenyament obligatori tant de primària com de secundària. El Consell Comarcal s'ocupa que tots els alumnes que hi tinguin dret i ho hagin de menester puguin desplaçar-se per seguir els estudis obligatoris.

Tot seguit, trobareu els impresos per sol•licitar el servei de transport escolar per al curs 2019-2020. A les sol•licituds cal adjuntar-hi el model d’autorització del pare o mare conforme l’alumne/a es pot o no quedar sol a la parada de transport escolar. No s’acceptarà cap sol•licitud en què no s’adjunti l’autorització corresponent.

- Sol·licitud del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes d'educació infantil i primària

- Sol·licitud del servei de transport escolar obligatori per als alumnes d'educació infantil i primària

- Sol·licitud del servei de transport escolar obligatori per als alumnes d'educació secundària

- Autorització per als alumnes de P3 fins a 1r

- Autorització per als alumnes de 2n a 6è

- Autorització per als alumnes de 1r a 4t d'ESO


Servei de transport per als alumnes de batxillerat o cicles formatius
Els alumnes que el curs vinent cursaran el batxillerat o un cicle formatiu i estiguin interessats a utilitzar el servei de transport escolar cal que prèviament omplin la sol•licitud corresponent i la presentin al registre d’entrada del Consell Comarcal a partir del dia 1 de juliol de 2019. 

En aquest cas, el servei de transport només es pot utilitzar si queden places vacants en el vehicle, un cop s’hagin assignat les places als alumnes d’ensenyament obligatori i el Consell Comarcal n’hagi autoritzat l’ús (com a mínim a partir de la primera setmana d’octubre). Així mateix, per fer ús d’aquest servei cal que l’alumne/a adquireixi amb antelació el tiquet corresponent.

Les places lliures s’adjudicaran per rigorós ordre d’entrada al registre d’entrada del Consell Comarcal.  
Documentació annexa:

- Circular informativa alumnes de batxillerat o cicle formatiu curs 2019-2020

- Sol·licitud de transport escolar per a l'alumnat de batxillerat o cicle formatiu curs 2019-2020Ajuts econòmics individuals de desplaçament per al curs 2017-2018

Són ajuts econòmics destinats a l'alumnat matriculat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria que s'ha hagut d'escolaritzar en un centre d'ensenyament de fora del municipi on resideix per manca d'oferta educativa i no disposi d'un servei de transport escolar des del municipi de residència fins al centre d'ensenyament corresponent.

- Normes reguladores per a la concessió directa d'AID curs 2017-2018

- Sol·licitud ajut desplaçament


Amb la col·laboració de: