Menjador escolar

Gratuïtat del menjador escolar

Es gestionen els pagaments del menjador escolar de la comarca per a tots aquells alumnes que hi tenen dret.

Ajuts de menjador

Es concedeixen ajuts individuals de menjador a altres alumnes, ja sigui per raons socioeconòmiques o per distància geogràfica.

 

Informació general de la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per raons socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2018-2019

Termini per presentar les sol•licituds: Des del 7 fins al 31 de maig, ambdós dies inclosos. Si es necessita fer una tramitació de beca fora d'aquest període, cal dirigir-se a l'Àrea de Benestar Social o al centre d'ensenyament.

Per als alumnes que es matriculen aquest curs 2018-2019, el termini finalitza un cop han transcorregut vint dies naturals des que s’ha formalitzat la matrícula.

Lloc de presentació de les sol•licituds:

- Al centre d'ensenyament, d'acord amb els horaris d'atenció que s'estableixin des de l'escola.

- Al Consell Comarcal (c/ Catalunya, 48, Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h. En aquest cas, s'ha de sol·licitar cita prèvia al telèfon 972 57 35 50 i és obligatori portar la sol·licitud omplerta, juntament amb la documentació que correspongui, el dia i hora indicats.

Documentació obligatòria que cal presentar:

-    La sol•licitud de l’ajut degudament emplenada i signada per tots els membres computables de la unitat familiar majors d’edat. (Computen com a membres de la unitat familiar el pare, mare o tutor/a legal, l’alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el  domicili familiar, els germans més grans de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial i els ascendents dels pares que resideixin en el domicili familiar.) És indispensable que en l'imprès l'alumne/a sol·licitant de l'ajut informi de l'IDALU, el codi identificador únic que el Departament d'Ensenyament assigna a cada alumne/a. En cas que no es conegui, cal sol·licitar-lo en el centre d'ensenyament.

-    Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/a sol•licitant, i de tots els membres computables de la unitat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne. En cas de no disposar de NIF/NIE, cal aportar una còpia del certificat de naixement o llibre de família.

-    Només en el cas que es percebin ingressos no tributables o exempts, cal aportar la documentació següent:

o        Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social

o        En cas de percebre la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.

o        En cas d'estar donat d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social: certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2017.

o        En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent.


Documentació complementària, si s’escau:

-    Per a família nombrosa: Carnet vigent.
-    Per a família monoparental: Carnet vigent.
-    Per a famílies amb infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
-   Per a discapacitat: Certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
-   En cas de percebre alguna prestació econòmica d'urgència socials per part d'alguna administració pública amb la finalitat d'atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència (alimentació, vestit i allotjament): Document acreditatiu corresponent amb l'import percebut durant l'any 2017.
-    En cas de divorci o separació legal: Fotocòpia del conveni, sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia.

Si la documentació presentada en l'anterior convocatòria d'ajuts de menjador és encara vàlida i vigent, no cal aportar-la novament. En aquest cas, cal omplir degudament les dades que se sol·liciten a la sol·licitud respecte a cada document i declarar, a l'apartat corresponent, que no s'han produït modificacions en la documentació presentada al Consell Comarcal en la convocatòria dels curs anterior.

La documentació que sí que és obligatòria que s'aporti és la de contingut econòmic corresponent a l'any 2017 (certificat de Renda garantida, certificat de cotitzacions al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social i documents acreditatius de prestacions econòmiques percebuts durant aquesta anualitat).

 Documentació per descarregar:

- Sol·licitud d'ajut de menjador escolar del curs 2018-2019.

- Bases reguladores dels ajuts de menjador escolar del curs 2018-2019.